Php Programlama Operatörler

php-progralama-operatorler-min

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi Php Programlama dilinde de operatörler vardır. Bu operatörler atama işlemlerinin daha kolay ve düzgün yapılabilmesi için kullanılan ifadelerdir. Php programlama dilinde aritmetik, atama, attırma, azaltma, karşılaştırma ve mantıksal operatörler vardır.

Bu yazıyı okumadan önce Php Programlama Giriş – Yazım Şekli başlıklı yazımdan kodlama yaparken uyulması gereken kurallardan ve temel yazım şekilleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Bu operatörleri alt başlıklarda inceleyelim.

Php Programlama – Aritmetik Operatörler

Bu operatörler matematiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan operatörlerdir.

Operatör Örnek
+ echo 3 + 2;
echo 3 – 2;
* echo 3 * 2;
/ echo 3 / 2;
% echo 3 % 2;

Yukarıdaki tabloda Php Programlama dilinde kullanılan Aritmetik Operatörleri örnek kullanımı ile listeledik.

Operatörler direk sayılar ile kullanılabileceği gibi değişkenler ile birlikte de kullanılabilir. Ayrıca parantez kullanarak işlem önceliğini de belirleyebilirsiniz.

Örnek kullanım:

<?php
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 4;
$sayi3 = 2;

echo $sayi1 + $sayi2; // ekrana 9 yazdırılır.

echo $sayi1 - $sayi2; // ekrana 1 yazdırılır.

echo $sayi1 * $sayi2; // ekrana 20 yazdırılır.

echo $sayi1 / $sayi2; // ekrana 1,25 yazdırılır.

echo $sayi1 % $sayi2; // ekrana 1 yazdırılır.

echo $sayi1 * $sayi2 - 2; // ekrana 18 yazdırılır.

echo $sayi1 * $sayi2 - $sayi3; // ekrana 18 yazdırılır.

echo ($sayi1 + $sayi3) * $sayi2; // ekrana 28 yazdırılır.
?>

Operatörlerin kullanımı kısaca yukarıdaki gibidir. 

Php Programlama – Atama Operatörleri

Php programlama dilinde atama operatörleri değişkenlere değer atamak ve aritmetik operatörlerin kullanımını kısaltmak için kullanılabilir.

Tablodaki $sayi değişkenimizin $sayi = 10 olduğunu varsayalım ve metin değişkenimizin $metin = “Merhaba” olduğunu varsayalım.

Operatör Örnek Çıktı
=

$sayi = 10;

$metin = “Merhaba”;

$sayi = 10;

$metin = “Merhaba”;

+= $sayi += 5; $sayi = $sayi + 5;  // 15
  $sayi -= 5; $sayi = $sayi – 5;  // 5
/= $sayi /= 5; $sayi = $sayi / 5;  // 2
*= $sayi *= 5; $sayi = $sayi * 5;  // 50
%= $sayi %= 5; $sayi = $sayi % 5; // 0
.= $metin .= “Dünya”; $metin = $metin . “Dünya”; // Merhaba Dünya

Php Programlama – Arttırma ve Azaltma Operatörleri

Php de arttırma ve azaltma operatörleri isimlerinden de anlaşılacağı gibi değişkenin sakladığı değeri arttırmak veya azaltmak için kullanılır. Bu operatörler değişkenin sağına veya soluna yazılır ve anlamları yazıldığı yere göre değişir.

Aşağıdaki tablodan kullanım şekillerini inceleyelim:

Operatör Açıklama
$sayi++; Önce işlemi yapıp sonra $sayi değişkenini 1 arttır.
++$sayi; Önce $sayi değişkenini 1 arttır. Sonra işlemi yap.
$sayi–; Önce işlemi yapıp sonra $sayi değişkenini 1 azalt.
–$sayi; Önce $sayi değişkenini 1 azalt. Sonra işlemi yap.

Örnek Kullanım:

<?php 
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 3;

echo ($sayi1++) + $sayi2 . "<br/>"; // Ekrana 8 cevabı yazdırılır.

echo (++$sayi1) + $sayi2 . '<br/>'; // Ekrana 9 cevabı yazdırılır. 

/*
Azaltma işlemi içinde durum aynıdır.
Önceki yazım şekillerini hatırlamak için nokta birleştirme operatörüyle birlikte
Tek ve Çift tırnak kullandığımızı da gözden kaçırmayalım.
*/

?>

Yukarıdaki örneği kısaca açıklamak gerekirse arttırma ve azaltma operatörlerinin değişkenin sağında ve solunda nasıl kullanıldığını ve çalışma mantığını görmüş olduk.

Eğer operatör değişkenin sağında ise önce işlem yapılacak sonra arttırma ya da azaltma uygulanacak. Eğer operatör değişkenin sol tarafında ise önce arttırma ya da azaltma uygulanacak sonra işlem yapılacaktır.

Php Programlama – Karşılaştırma Operatörleri

Php de kullanacağımız bir diğer operatör grubu da Karşılaştırma Operatörleridir. Bu operatörler adında anlaşılacağı üzere iki değerin operatörde belirtilen ifadeyi sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Eğer sonuç sağlanıyorsa yani doğru ise 1 (true) eğer sağlanmıyorsa yanlış 0 (false) sonuçlarını döndürür.

Bu operatörler Php Programlama da genellikle Karar Yapılarında kullanılır.

Operatör Açıklama
== Eşittir anlamına gelir.
!=          <> Eşit değildir anlamına gelir. İki kullanımda aynıdır.
> Büyüktür anlamına gelir.
< Küçüktür anlamına gelir.
>= Büyük ya da eşit ise anlamına gelir.
<= Küçük ya da eşit ise anlamına gelir.
=== Denktir anlamına gelir.
!== Denk değildir anlamına gelir.

Karşılaştırma Operatörlerinin döndürdüğü veriyi görüntülemek, var_dump() ekrana yazdırma komutunu kullanılır.

Örnek Kullanım:

<?php
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 5;
$sayi3 = 10;

var_dump($sayi1 == $sayi2). '<br/>'; // Ekrana true yazdırılır.

var_dump($sayi1 != $sayi2). '<br/>'; // Ekrana false yazdırılır.

var_dump($sayi2 < $sayi3). '<br/>';  // Ekrana true yazdırılır.

var_dump($sayi1 > $sayi3). '<br/>';  // Ekrana false yazdırılır.

?>

Php Programlama – Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler Karar yapılarında çok kullanılan operatörlerdir. 

 $sayi1 değişkeni ile $sayi2 değişkeni arasında daha gelişmiş karşılaştırma yapmak için kullanılır. 

Operatör Açıklama
&& Karşılaştırma doğru ise true, yanlış ise false değeri döndürür.
|| Karşılaştırmada herhangi bir koşul sağlandığında true, tüm koşullar sağlanmadığında false değeri döndürür.
! Karşılaştırma sonucunun tersinde işlem yapar. Yani true değeri döndüyse false, false değeri döndüyse true ya göre işlem yapar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir